BB

DEV VIRAHSAWMY FOUNDATION


 LOR DEV
 (ON  DEV)

DEV
TOU LOUVRAZ
(COMPLETE WORKS)
OM
lovewsNOUVO  KREASION
(NEW WORKS)
 LINKS 
workinprogresslouvraz lor baz
E
NN SELEXION POEM DEV - version bileng Morisien, Angle

A SELECTION OF DEV'S POETRY - bilingual version


MOIZ

Revini Moiz, nou bien bizen twa.
Nouvo Faraon finn remet lasenn
dan lipie to pep; pouvwar dominer
finn akapar tou e finn ferm to pep
dan nouvo Lezip, Site Depotwar.

Bann berze ki to ti les par deryer
telman atire par bote Marianne,
par laglwar lapo, par L'Académie
e par De Sela ki zot finn desid
pran enn ben minwi dan bafon Paris.

Revini Moiz, vinn montre to pep
kouma pou travers nouvo Lamer Rouz.
Me rann enn servis pa revinn tousel.
Vinn ar Zezikri ek Marimadlenn.

DONE VS PRAN

Ferdinand ek Gabriel Oak
ena rezon. Lamour ki vre,
pa zis enn emosion ki tengn
kouma labouzi dan labriz;
pa zis enn dezir tanporer
ki pe atann prosenn sezon.
Lamour, vre lamour se dimiel-
manteg klarifie ki nou vers
dan hawann koun; se enn ofrand
ki nou poz kot lipie Zezi;
se enn mantra ant de lespri
ki finn swazir pou donn zot tou;
ki trap lame, travers kouran,
divan, lapli, toultan ... toultan.

PAROL KI SHELLEY TI DIR

Kouma'nn fanatik mo ti swiv zetwal
Lor lekran, lor disk:
James Dean, Belafonte, Elvis Presley.

Mo pas kot Shelley, mo pa trouv nanye
Telman mazik Hollywood sarye mwa
Lor lezel teknikolor-stereofonik dan paradi rev.
Tousa bien komik. Fer riye-onte.
Rod fer parey kouma zot;
Mem kwar talan pa manke.
E pandan sa letan la
Mo pas kot Shelley, mo pa trouv nanye.
Pourtan li ti dir
Enn poet li enn artizan langaz.

Ler lalimier Hollywood
Koumans perdi so kara,
Kouma berze lezander
Mo rod reyni tou zanfan
Dan gran larkansiel Larivier Tanie.

Kan mo ti konpran mo finn rat sime?
Pa kone. Pa kone, pa'nvi kone?
Difisil pou dir.
Dan miting? Dan renion?
Dan parlman? Dan kaso?
Pratik politik,
Vizion artistik,
Travay poetik
Parfwa mars ansam, parfwa zot lager.

Enn zour, san panse,
Parol ki Shelley ti dir
Kouma enn volkan
Eklate dan mo latet.
E si se sa mo sime?
Si mazik Hollywood,
Belafonte, Elvis Presley;
Si lexperyans lor teren;
Si konesans dan lekol;
Si lamour pou lang Kreol
Ti kapav marye pike
Pou fer kreasion marse?

zordi ni zetwal ni berze
mo zis enn disip
Gran Poet Shelley.

DIFE DAN KANN

Bann lalang rouz-oranz-lor pe danse dan lorizon
Anflame. Kouma serpan disan zot pe ranp ver
Lesiel mov. Marenwar pe vini.
Freser ar so gran kapot
Pe anvlop vilaz san lalimier, san lespwar
Ar so bordir karo kann.
Dife ki pa pirifie, dife ki pa sofe,
Dife ki pa amenn lavi,
Dife ki pa detrir me grosi
PROFI
Li amenn ni koumansman, li lafen.
So laflam kouma bontan dan siklonn.
Menase, grongne, grense, kriye,
Sifle, irle, krake, ronfle, rabase.
Boukou kouler, boukou mouvman me
Kouma enn miraz li disparet
Pou les tou parey kouma avan.
 
Chiniraja pe ranpli so poumon ar goudron.
Government warning, smoking
May damage your health.
Li fer enn sourir san konpran.
Enn lafnet dan so labous
Montre so lalang rouz
Deryer ledan zonn nikotinn.
Li plonz dan lamer nwar lapay brile,
Lasann profi pe voltize, dan lezer
Kouma tourbiyon li anserkle so lipie,
Mont ziska so nene.
So lakras nwar fer mastik
Dan so lagorz;
So poumon ranpli ar goudron;
Dan enn touf fey karbonize
Enn lonbraz pe sirkile
So laserp dan so lame.
So liniver kouma sarbon,
Lasann profi finn vinn mari.
 
Lenerzi farata-kari-pomdeter
Pe koule lor so fron
Simiz perkal kole lor so ledo.
Lasann profi ek transpirasion Chiniraja
Pe kol realite ar enn mastik.
So poumon ranpli ar goudron.
Government warning,
Smoking may damage
YOUR HEALTH
Chiniraja pa anvi riye.

MO SARET TAS DAN LABOU

Pa bate li misie
Ayo mo gran misie
Li pe koz laverite
Li napa enn pares
So saret finn tas dan labou ...
 
Ou enn gran misie
Ou fwet dan ou lame
Mwa mo enn ti nwar
Mo kone mo anretar
Me mo napa enn pares mo dir ou
 Mo saret finn tas dan labou
 
Respe mo fam gran misie, respe mo fam.
Napa fer sa gran misie, napa fer sa.
Mo napa antor, li napa antor
Partou lapli, gran misie, sime labou
Ki mo pou fer
 Mo saret finn tas dan labou.
 
Ou finn kit ou fwet gran misie
Pou viol mo fam
Ou touni aster gran misie, ou touni aster
Dan mo lame gran misie, dan mo lame
Ou fwet, gran misie, dan mo lame
Ou fwet, gran misie kouma zekler
Pou desir ou laser gran misie
Ar ou disan, gran misie, ar ou disan
Mo pou souy mo larm,
Mo pou lav mo loner,
Ar ou disan gran misie.
 
Ayo! Gran misie
Ou disan rouz
Parey kouma pou mwa
Ou laser desire
Parey kouma pou mwa.
Kisanla premie, kisanla
Finn donn ou enn fwet gran misie
Pou ou viol lavi gran misie
Pou nou viol disan limanite.

FEMINEN PLIRYEL

Yoni dan mo zorey ti mirmir enn sante
ki li ti aprann yer ar so ser Capulet:
'My bounty is boundless as the sea,
My love as deep; the more I give to thee
The more I have, for both are infinite.'
Letansa Cain ek Jacob pe pran, pran, pran.

Yoni yer ziska tar ti pran swen, ti pran kont
so zanfan, so bonom, so mama, so vwazen
e zordi bomaten boner li lor lipie
pe okip zanimo, patiraz ek zarden.
Letansa garson Eve pas letan pe tir plan
ki manier pou touye pou kapav sort premie.

Yoni dan Etiopi, dan Bosnia, dan Rosbwa
pe sey tengn lakoler ki pe bril bann zanfan;
pe vers so prop dile pou anpes Lisifer
ek so frer Belzeboul plonz zanfan inosans
dan lak anpwazone. Letansa Esau
pou enn ti bol lanti finn fer gran vinn piti.

Lafore Amazonn pe fonn dan lafime;
lasemine lizinn pe anpwazonn zwazo;
loto pe fim so pip dan salon nikotinn;
gran bourzwa eroinn, trafikan bal ek bom
ek dirizan mafia, granfrer politisien
pe fouy tom Lesperans ar lapel planeter …

Letansa Yoni ar so zimo Zezi-Kri
trap lame pou konsol enn mama pe plore.

SI ENN ZOUR

Si to pa la enn zour gate,
Si to bizen kit mwa ale,
Mosad pou ranz enn nik kot nou,
Fad-fad pou rant dan gardmanze,
Si to pa la enn zour gate.

Si zour la enn zour arive
Ler to soley pou al kouse
Meg-meg pou rant dan nou lakaz,
Eg-eg pou tas dan nou sime,
Si zour la enn zour arive.

Si to pa la enn zour gate,
Si zour la enn zour arive,
Mem to soley aret leve,
Li li pou la toultan gate,
Limem fer nou soley leve.

Kan sa zour la pou arive,
Mem mo tousel pa trakase,
Nwar-nwar pou rod fer so vantar,
Pa trakase, Li li pou la,
Limem fer nou soley leve.

VEN-TAN

So varis dan mole parfwa fer li bwate,
So lekor perdi form finn pran form larg-large,
So poutou seve nwar rey-reye ar bren blan,
Sa fam la bien lontan finn perdi so ven-tan.

So lizie finn ize ar routinn san pasion,
So lalev fatige ar lamour kont sezon,
So lekor finn kraze ar refren kontretan,
Sa fam la finn perdi so ven-tan bien lontan.

So lespri bien souvan lor beki labitid,
Lor beki tradision parfwa li bien rizid,
So desten finn fixe, li nek pans so zanfan,
Sa fam la so ven-tan finn perdi bien lontan.

Me parfwa lor beki li perdi lekilib,
Li anvol dan lavi kouma enn zwazo lib,
Santiman transparan eklat kouma volkan.
Mo lebra antour li, mo retrouv so ven-tan.

Depi bien-bien lontan li pa ena ven-tan,
Nou lamour azordi nepli kouma avan.
Li finn travers letan dan bon-tan, move-tan
Me pou mwa touletan li pou ena ven-tan.

BOUKE LARKANSIEL

Kouler rouz flanbwayan pe apel banane,
Enn papiyon oranz dan lalimier dore
Pe kas poz lor fler zonn kot legliz Kaylason,
Pe kas poz lor fler zonn kot legliz Kaylason.
Enn bouke larkarsiel do mama,
Enn bouke larkansiel;
Enn bouke larkarsiel do mama,
Enn bouke larkansiel.
Zis pou twa,
Zis pou twa.
 
Enn seren-dikap zonn lor pie filao ver
Laba dan lesiel ble pe kontanple lamer,
Lamer ki finn marye laba ar ble fonse,
Lamer ki finn marye laba ar ble fonse.
Enn bouke larkarsiel do mama,
Enn bouke larkansiel;
Enn bouke larkarsiel do mama,
Enn bouke larkansiel.
Zis pou twa,
Zis pou twa.
 
Soley finn al dormi dan dilo endigo,
Lesiel finn vinn violet, li finn sanz so palto,
Bann zetwal pe briye, tou zanfan al dodo,
Bann zetwal pe briye, tou zanfan al dodo.
Enn bouke larkarsiel do mama,
Enn bouke larkansiel;
Enn bouke larkarsiel do mama,
Enn bouke larkansiel.
Zis pou twa,
Zis pou twa.

CHANNDA-MAMA

Channda-Mama lao
Enn soukoup dan dilo
Enn koko san fetaz
Ekleraz dan lonbraz
Channda-Mama lao

Channda-Mama lao
Enn soukoup dan dilo
Fanal pal-pal aswar
Ekler somey dan nwar
Channda-Mama lao

Channda-Mama lao
Vey mwa kan mo dodo
Tres enn kolie petal
Ar diaman bann zetwal
Channda-Mama lao

KAN BIZEN ALE

Kan ler finn arive, kan finn ler pou ale
Fale pa plore ousa ris leker.
Sakenn so ler, sakenn so zour
E kan zour-ler finn arive
Poz to lakrwa anba enn pie,
Lav lame-lipie, dir mersi Lavi
Ki finn les twa gout lavi.

Tou seki koumanse enn zour bizen fini;
Mem soley galaxi kont segonn ki pase,
Gagn vizion lavenir dan profon enn trou nwar.

Pa atann to ler anpandan dan vid!
Mank lamizik? Amenn to not.
Mank armoni? Met to lakor.
Amenn sourir lor figir bann zanfan.

MO TI GAGN PER

Enn swar ler soley kouse
Mo ti gagn bien per.
Si mo soley kous enn kout sek
Ki pou arive?
Ki pou ariv mo bieneme,
Ki pou ariv mo bann zanfan,
Mo Ti-Bout, bann poem pa'nkor ekrir,
bann sante pa konn sante,
ki pou ariv mwa?
…mo transpir gro telman mo per…

Aster Sennyer mo nepli per;
Li bet gagn per kan Neseser
Apel mwa dan lot liniver
Mem si nanye gout tou kouler.

 Si ou'le ankor klik Poezi bileng Dev

MOSES

Come back Moses, we need you.
The New Pharoah has put your people
In chains again; ruthless power
Has robbed everything and enslaved your people
In New Egypt, Dumping Ground City.
 
The shepherds you left behind
Are so enticed by Marianne’s beauty,
By fair skin, the Académie
And nobiliary particle that now
They take midnight swims in Paris slums.
 
Come back Moses to teach us
How to cross the New Red Sea.
But please don’t come on your own.
Bring Jesus and Mary Magdalene with you.

GIVE Versus TAKE

Ferdinand and Gabriel Oak
Are right. Love, true love
Is not just an emotion that goes out
As a candle in the wind;
Is not a transient desire
That waits for the next season.
Love, true love is honey
And clarified butter that we pour
Into the sacred fire; it’s an offering
We place at the feet of Jesus;
It’s a mantra shared by two souls
Bent on giving all;
Two hands holding each other
Facing the weather for ever.

WHAT SHELLEY TOLD ME

A fan following his stars,
This is what I was:
James Dean, Belafonte, Elvis Presley.
 
I walked on by Shelley, saw nothing,
Blinded by Hollywood magic,
Swept off my feet by technicolor-stereo into a dreamworld.
Funny? Laughingly ashamed.
A poor copycat;
Talentless ambition.
And all the while
I walked on by Shelley, saw nothing.
And yet he did say
Poets are the authors of language.
 
When Hollywood limelight
Started to fade,
As shepherds of yore
I tried to lead the children
Of rainbowed Tanier River.
 
When did I realise I had gone astray?
Dinnae ken. Do not or don’t want to know?
Not easy.
In public meetings? In party meetings?
In parliament? In Prison?
Political praxis,
Artistic vision,
Poetic works
Sometimes cohabit, sometimes compete.
 
One day unwittingly
The words of Shelley
Burst out
Like a volcano in my mind.
Is this my way?
What if Hollywood magic,
Belafonte, Elvis Presley;
What if grassroots activism,
Book knowledge,
Love for my tongue
Have all rolled into a big lump of
Creative energy?
 
Today neither star nor shepherd;
Just a disciple of
The Great Shelley.

CANE FIRE

Tongues of red, orange and gold twist on the horizon
In flames. Like blood snakes they crawl up to
The indigo sky. Night is falling.
The cold in its huge mantle
Wraps up the lightless, hopeless village
Surrounded by cane fields.
This is fire that does not purify or give warmth;
It does not bring life;
It does not destroy
But only increases profits.
It is neither the beginning nor the end.
Its flames are like a cyclone lull.
They threaten, grunt, groan, wail,
Hiss, roar, crack and snore.
Full of colour, sound and fury,
They suddenly vanish
Leaving everything as before.
 
Chiniraja fills his lungs with tar.
Government warning, smoking
May damage your health.
He smiles not knowing why.
A window in his mouth
Shows a red tongue
Behind yellow nicotine teeth.
He dives into the black sea of burnt straw,
Profit ash swirls up and down,
Round his legs and climbs up
To his nose.
His black saliva like putty
Sticks to his throat;
His lungs are full of tar;
Amidst blackened plants
A shadow is moving
Machete in hand.
His universe is charcoal black and
Profit ash is boss.
 
Paratha and potato curry energy
Runs down his face.
His dark blue khaki shirt sticks to his back.
Profit ash and Chiniraja’s sweat
Fixes life with a glue.
His lungs are full of tar
Government warning,
Smoking may damage
YOUR HEALTH
Chiniraja does not feel like laughing.

MY CART GOT BOGGED DOWN

Don’t cane him Master
Oh my Grand Master
He speaks the truth
He’s not lazy
His cart got bogged down ...
 
You are a powerful master
Holding the cane
I’m just a poor nigger
Who is late
But I’m not lazy, Grand Master
My cart got bogged down
 
Don’t touch my wife, Oh Master
Don’t do that Sir, don’t do that
She’s not to blame, don’t do that
Rain keeps falling, mud everywhere
Nothing doing
My cart got bogged down
 
You’ve left your cane mighty master
To soil my wife
Now you’re naked mighty master
My hand now holds your cane
Your cane is now in my hand
It will now tear your flesh sir,
Tear your flesh like lightening
Your blood will now
Wipe my tears
Clean my name
Your blood will, sir
 
Dear God! Master
Your blood is red
Like mine
Your torn flesh is just
Like mine
Who gave you that cane to
Flog and rape, Master
Who did that
Why do we shed human blood, tell me Master

FEMININE PLURAL

Yoni murmured a song into my ears,
Song she learnt from her sister Capulet:
'My bounty is boundless as the sea,
My love as deep; the more I give to thee
The more I have, for both are infinite.'
Meanwhile Cain and Jacob took and took again.
 
Yoni yesternight took care and looked after
Children, husband, parents and neighbours
And early this morning she’s on her feet again
Caring for the herd and the orchard.
Meanwhile Eve’s son is planning
Murder to become first.
 
Yoni in Ethopia, Bosnia and Rosbwa
Tries to put out the fire harming children;
With her milk she tries to foil Lucifer’s
And his brother Beelzebub’s attempt
To drown innocent children in the poisoned lake.
Meanwhile for a mess of pottage Esau sells all.
 
The Amazon rainforest is burning;
Factory chimneys are killing birds;
Cars smoke their pipes in nicotine parlours;
Heroin tycoons, arms dealers
And mafia leaders, demagogue’s benefactors
Are burying hope with planetary spades. ...
 
Meanwhile Yoni and her twin brother Jesus
Hold hands to comfort a weeping mother.

IF ONE DAY

If someday you’re gone, my love,
If you have to leave me and go,
Sadness will build its nest in our home;
Tastelessness will creep into the pantry,
If someday you’re gone, my love.
 
If that day one day arrives
When your sun sinks into the sea,
Skinniness will barge into our home,
Sourness will storm our street,
If that day one day arrives.

If someday you’re gone, my love,
If that day one day arrives
Though your sun will not rise again
SheHe will still be here.
They make our suns rise.
 
When that day one day arrives
Though I’ll be alone, don’t worry;
Darkness triumphant will swashbuckle
But don’t mind it. SheHe will be here;
They make our suns rise.

TWENTY

Varicose veins and limping legs,
A flabby, yielding and sagging body,
Black-white-black-white hair bun,
Her twenties were gone can’t-remember-ago.
 
Eyes washed out by passionless routine,
Lips fed up with out of season embrace,
A body trampled by tuneless songs,
Her twenties were gone can’t-remember-ago.
 
Her mind often leans on habit crutches,
On custom crutches she may be quite rigid,
Her fate is known, she has children,
Her twenties were gone can’t-remember-ago.
 
But at times she loses crutch balance
And she flies into life like a free bird;
Powerful feelings burst out in flame...
In my arms she’s twenty again.
 
Her twenties were gone can’t-remember-ago.
Our love today is not like before;
We’ve been through good and bad times
But in my mind she’ll always be twenty.

RAINBOW BOUQUET

Red drops from flametrees are calling the new year;
An orange butterfly swimming in golden light
Alights on yellow blooms round Kaylasson Kovil,
Alights on yellow blooms round Kaylasson Kovil.
A rainbow bouquet Oh mother,
A rainbow bouquet;
A rainbow bouquet Oh mother,
A rainbow bouquet.
Just for you!
Just for you!
 
A yellow finch on casuarina green
In azure sky admires the blue sea,
The sea which further becomes darker blue,
The sea which further becomes darker blue.
A rainbow bouquet Oh mother,
A rainbow bouquet;
A rainbow bouquet Oh mother,
A rainbow bouquet.
Just for you!
Just for you!
 
The sun now has gone down in indigo water;
The sky is now violet, has put on its nightgown;
The stars are now shining, children should go to bed,
The stars are now shining, children should go to bed.
A rainbow bouquet Oh mother,
A rainbow bouquet;
A rainbow bouquet Oh mother,
A rainbow bouquet.
Just for you!
Just for you!

MAMMA LUNA

Mamma Luna up high
A saucer in water
Coconut coirless
A small light in darkness
Mamma Luna up high
 
Mamma Luna up high
A saucer in water
A pale lamp in shadow
Makes me sleep tight at night
Mamma Luna up high
 
Mamma Luna up high
Watch me as I’m sleeping
Plait a flower garland
With night sky bright diamonds
Mamma Luna up high

WHEN IT'S TIME TO GO

When it’s time to go
Don’t break down and cry.
To each their time and day
And when time-day arrives
Put your cross under a tree,
Wash your hands and feet to thank Life
Who has made you taste life.
 
Whatever starts has an end;
Even suns in galaxies watch the passage of time,
See the future in black holes.
 
Don’t just bide time and wait and wait!
There’s no music? Bring in your notes!
There’s no harmony? Bring in majors and minors.
Bring a smile on children’s faces.

I WAS AFRAID

One evening when the sun was setting
I suddenly felt deep fear.
If suddenly my sun would set
What would happen?
What would happen to my beloved,
To my children,
To my small one, my unwritten poems,
Songs not yet learnt,
What would befall me?
... intense fear grew cold sweats ...
 
Now lord I’m not afraid;
Why need we fear when Needful
Calls you to the other end
Though nothingness tastes colourful?

 If you want more click Dev's Bilingual Poetry
                                       
Thank you Google for images used.