DVF
DEV VIRAHSAWMY FOUNDATION

LOR DEV
(on Dev)
TOU LOUVRAZ
(complete works)
NOUVO KREASION
(new works)
LINKS

om

Parfen ki sorti Lerop,

Fri mir ki sorti Lazi,                        
Disik ki sorti Lafrik
Met lafaya dan tropik.

Ki ete sa?
SEGA.

Ar so simiz rouz ek so kalson ver,
Nam lor bor sime pe fer so fezer.


Ki ete sa?
Boukie banane/ flanbwayan.