DVF


FONDASION DEV VIRAHSAWMY
(DEV VIRAHSAWMY FOUNDATION)
6th floor, Tower A, 1 Cybercity, Ebene, Mauritius


LOR DEV
(on Dev)
TOU LOUVRAZ
(complete works)
NOUVO KREASION
(new works)
LINKS


  • CLICK ON  BOUKIE BANANE LOGO OR TOU LOUVRAZ TO OPEN TABLE OF CONTENTS;
  • CLICK ON FONDASION DEV VIRAHSAWMY FOR INFORMATION ON D.V FOUNDATION;
  • CLICK ON LOR DEV FOR BIODATA ON D.V.

ENA SO LER POU TOU KIKSOZ

Ena so ler pou pran nesans;
Ena so ler adolesans;
Ena so ler pou vieyisman;
Ena so ler pou lanterman.
Sak sezon so prop zanfan;
Sak sezon so prop pikan;
Sak sezon so prop kouler;
Sak sezon so prop maler.
 
Ena so ler pou plantasion;
Ena so ler pou rekolte;
Ena so ler selebrasion;
Ena so ler pou larm koule.
Sak sezon so prop zanfan ...
 
Ena so ler pou konstriksion;
Ena so ler pou destriksion;
Ena so ler pou rod lager;
Ena so ler pou sant anker.
Sak sezon so prop zanfan ...
 
Ena so ler pou fer gate;
Ena so ler pou kontrole;
Ena so ler pou tamasa;
Ena so ler pou pran traka.
Sak sezon so prop zanfan ...

THERE IS A TIME

There is a time to be;
There is a time to grow;
There is a time to mellow;
There is a time to go.
Each season has its own babe;
Each season has its own bane;
Each season has its own glow;
Each season its own sorrow.
 
There is a time to sow;
There is a time to reap;
There is a time to weep;
There is a time to hallow.
Each season has its own babe ...
 
There is a time to build;
There is a time to break;
There is a time to fight;
There is a time to unite.
Each season has its own babe...
 
There is a time to let go;
There is a time not to;
There is a time for fun;
There is a time for none.
Each season has its own babe...