BB

DEV VIRAHSAWMY FOUNDATION


 LOR DEV
 (ON  DEV)

DEV
TOU LOUVRAZ
(COMPLETE WORKS)
OM
lovewsNOUVO  KREASION
(NEW WORKS)
 LINKS 
ENN SELEXION POEM DEV - version bileng Morisien, Angle
A SELECTION OF DEV'S POETRY - bilingual version


ZARDEN SOUMAREN

Dan zarden soumaren vinn ar mwa!
Nou pran ben minwi dan nirvana,
Anba parasol koray fleri
Nou get pwason tou kouler danse,
Bann alg alert bouz-bouz zot leren,
Bann omar ek seval akwatik
Fer zimnastik ar konper mourgat,
Katover, krab-karle, kapitenn
Ansam fer koustik oralanti.
Pa bizen tike, vini gate!

Vinn ar mwa gate, napa tike!
Dan zarden soumaren mo lespri
Nou promne dan lonbraz enn lare
- Vantilater dan lesiel ble -
Divan nou bann dofen dan enn serk
Transparan-kolorye-eklere
Pou fer pirouet oralanti.
Reken ar lasenn lor dan likou
Ler nou pase pou fer gardavou
Dan mo paradi manti-manti.

Dan zarden soumaren vinn ar mwa!
Pou tidezene tomat zean
Dan benitie dantle-nakre
Lor ledo enn torti milener.
Bekinn, dorat ar tabliye blan,
Sakresien ar so tok kwizinie
Pou okip nou konfor ek plezir,
Bann oursen mov ar zot gran labarb
Lef-rayt pou vey nou sekirite.
Pa bizen tike, vini gate!

Dan zarden soumaren mo lespri
Fabrike ar limazinasion,
Trike pou kasiet tou bann konfli,
Kapav repoze dan nirvana.
Me nirvana limazinasion
Li kourt kouma enn zetwal filant.
Sove mo gate! Realite
Akout bom pe eklat zarden la.
Reken lasie finn fann so pikan.

Zarden lespwar finn vinn simitier.

LARENN VASHTI

Larenn Vashti ti'ena rezon
ler li dir non ar so mari
ki ti dir li montre piblik
so bote rar dan gran banke.
Larenn Vashti ti'ena rezon
ler li swazir perdi kouronn
me gard entak so dinite,
refiz vinn enn lartik nenport
dan vitrinn vis sa mazeste.

Ena pa mainn vinn marsandiz
si tranzaksion donn promosion,
larises ek repitasion.
Mwa mo'ankor kwar Larenn Vashti
ti'ena rezon ler li dir non.

ZANFAN LARKANSIEL

Zanfan larkansiel pe sey koste
abba, abba!
Sefdorkes pe dir li
li pa konn sante;
sef-sirk pe dir li
li pa konn admir kouler;
sef-konsians pe dir li
pa bliye lepase;
sef-lespri pe dir li
aret reve.

Zanfan larkansiel pe sey koste
abba, abba!
Zot pe dir li li enn gounga,
li enn pagla,
enn bachara
ki pa konn lir, pa konn koze,
pa konn panse, pa konn nanye.
Zot finn donn li enn kompyouter
pou al may li dan enternet …
les li debat
ziska li plen.
Samem manier zot pou prouve ki zanfan larkansiel
li enn gopia.
Zot finn bous so zorey, so lizie, so nene;
angourdi so pale; paraliz so lapo
pou anpes li tann lapo kabri gazouye.

Zanfan larkansiel pe sey koste
abba, abba!

ZOT PE KONSOM TIZANFAN

Fennsifer zordi bien tris.
Ti-bebe fek ne,
Ankor touni
Pe fini dan labatwar
Avan zot soley leve.

Zom pouvwar-lotorite,
Swadizan zanfan Bondie,
Plen laenn dan labraget
Pe defons inosans.
Violans partou.
Dan lakaz, dan lari, dan lekol, dan travay,
Partou, partou.

Fennsifer zordi bien tris.
Tir bann oriflam,
Desann bann pavyon,
Aret lamizik,
Ferm konsomasion,
Dimoun finn vinn koson;
Tengn labouzi,
Lapriyer kasiet piyanter;
Aret pres sermon,
Langaz finn vinn ipokrit,
Papie mouslinn tou kouler
Pou degiz pese lanfer.

Depi ki zot finn separ
Zezikri-Marimadlenn
Sex, ki ti senbol lamour,
Expresion sansialite,
Lasours lavi ek plezir,
Finn vinn enn zouti tortir,
Enstriman dominasion,
Expresion violans modi.
Bes rido,
Ferm laport-lafnet,
Tengn radio-televizion,
Dekros telefonn.
Lemonn finn deraye;
Lamour, lamour, lamour lib
Finn nwaye dan pisar
Represion kastre-steril-zalou;
Dezir natirel
Finn vinn lapeti voras
E - maler lor latet zanfan -
Lapeti finn detrake.
Zot pe konsom ti-zanfan
Dan banke sivilize.

LARIVIER TANIE

Dan vant mo mama, Larivier Tanie
Ti konekte mwa ar lasours lavi;
Parol sante la depi mo rapel
Finn toultan dir mwa ki mo nam ete.

Ena ki bizen rod dilo sakre
Lor laplaz Lerop. Lezot letansa
Rod dilo sakre dan lasours Ganga.
Me mwa dan dilo Larivier Tanie
Depi mo soley enn zour ti leve -
E mo kwar ziska li pou al kouse -
Mo finn res tranpe; kan mo fatige
Mo finn tengn mo swaf ar dilo sakre
Enn sante zanfan - poezi lamour
Finn montre mwa kouma lapes kabo.

Kan nou lagorz sek sakenn parmi nou
Al rod so basen pou li bwar dilo.
Nenport kot nou'ale bann basen parey!
Dilo planeter dan basen lavi
Finn zwenn, melanze, finn fini vinn enn.
Kot pou gagn letan rod separ dilo?

Larivier Tanie koul dan mo lavenn,
Koul dan nou lavenn. Depi koumansman
So roulman likid, so refren lenpid
Dousman-dousman finn permet nou isi
Desinn bann kontour nou prop zinndagi.

PAGLA

Zot apel li pagla, zot dir li enn fouka
Parski li refiz zwe dapre zot sinema.
Letan zot pe koup pie, kraz montagn, met tou plat,
Touy sourir bann zanfan, sem laenn, koz jat-pat,
Li li koz ar bann pie, mont dadak lor enn niaz,
Sant ansam ar zwazo. So sourir peyna laz.

Zot apel li pagla, zot dir li enn fouka
Parski li refiz zwe dapre zot sinema.
Li pa touy so vwazen pou pran plas lor lili;
Kraz zarden so vwazen ar enn mel kalomni;
Li pa gagn so zwisans dan soufrans san-defans,
Lapeti kont-sezon, letalaz larogans.

Zot apel li pagla, zot dir li enn fouka
Me li pa'enn bachara e mo kontan li la.

MO PIE MANG

Mo ti ena enn pie mang dan lakour
Ti donn mwa so lonbraz toulezour
Ti ranpli mo labous ar douser
Ti tranp-tranp mo lizie dan kouler
Mo pie mang ti toultan zenere
Ti protez mo gazon kont soley
Ti nouri orkide lor so fre
Pa ti konn fer santaz ni ravaz.

Me pov mwa, bachara! Ki mo fer?
Mo priye pie lafours kot lotel gouvernman
Li pli gran, li pli ot
Li li omniprezan
So lao, so anba melanze
Kot li tal so kadav
Kot li poz so deryer
Kot li bouz so bann pion
Nanye nepli pouse
Li pli gran, li pli for
Akoz sa mo priye pie lafours
Kot lotel gouvernman

Pie lafours finn tom plat
Ti koutvan ti ase
Pou fer li manz later

Mo pie mang ankor la
So lonbraz, so douser, so bonker
Kan mo ferm mo lizie
Mo sir li pou donn mwa
Detrwa ti bout dibwa
Pou fer mo samadi

BALAD TI-RAJOU

Enn papyon zonn lor enn fey ver
Pe kas poz dan soley liver.
Ti-Rajou tourn vit so ledo.
Ayo so lespri lor tablo!
- Kot to pe ale mo bayo?
Kifer to prese do matlo?
- Mo pe al lekol pou aprann abesede,
Mo pe al lekol pou mo vinn enn gran misie.

Pa tro lwen enn seren safran
Pe soufle so refren frengan.
Ti-Rajou ferm vit so zorey.
Ayo so lespri pa parey!
- Kot to pe ale mo bayo?
Kifer to prese do matlo?
- Mo pe al lekol pou aprann anglefranse,
Mo pe al lekol pou mo vinn enn gran misie.

Boukie banane rouz anfler,
So fler pe parfim liniver.
Ti-Rajou bes vit so lizie.
Ayo so lespri finn vinn vie!
- Kot to pe ale mo bayo?
Kifer to prese do matlo?
- Lefrayt-lefrayt mo bizen konn mo tab par ker,
Defwadekat, sinon mo pou pey sa bien ser.

LI FINN VINN VIE A VENNSENKAN

Ler li ti ena katorz an
Li ti fer enn gran axidan
Dan site kot li ti reste
Enn swar dan nwar li zwenn tase
Grengale la ti so vwazen
Ena mem dir ti so kouzen
Li finn vinn vie a vennsenk an
Pou tou dimoun li enn pastan
Kan tou dimoun finn al dormi
Li leve pou rod so kari
Li finn ne dan lonbraz lavi
Li pou mor dan lonbraz lavi

Dan enn ti fet kot so fami
Li fer konesans Ti Gaby
Ki promet li bel lamizman
Si li swiv li dan enn kanpman
Depi sa zour la touleswar
Li fer roupi dan marenwar
Li finn vinn vie a vennsenk an
Pou tou dimoun li enn pastan ....

Vit-vit li gagn repitasion
Ti Gaby konn fer promosion
So komision rekta li pran
Depresiasion pa dan so plan
Fer maximem avan liver
Zenes ize peyna valer
Li finn vinn vie a vennsenk an
Pou tou dimoun li enn pastan ...

Zordi li finn gagn vennsenk an
Deza bann kliyan koz foutan
Zot trouve ki li finn vinn rann
Ti Gaby finn rod enn pli tann
Enn marsandiz dernie model
Pou so bann kliyan dan lotel
Li finn vinn vie a vennsenk an
Pou tou dimoun li enn pastan

Kan tou dimoun finn al dormi
Li leve pou rod so kari
Li finn ne dan lonbraz lavi
Li pou mor dan lonbraz lavi

DILE DAN BWAT

Enn zenn mama dan so lebra pe pran so ti baba;
So tete nwar ki bien gonfle pe donn li so repa;
Ant mama la ek so baba kontak pe kontinie,
Lasours lavi pe donn lavi dile limanite.
Me dan rajo enn ti sante
Ki peye pou fer ekoute
Pe dir tou bann mama
Aste, aste dile dan bwat
Ou pey pou trwa nou donn ou kat
Plis bon pou ou baba.

Bann komersan, gran kouyoner, finn desid pou explwat
Bann dimoun senp fer zot aste tou zot dile dan bwat,
Bwat kolorye tou kalite dan magazen lavil
Peyna traka pou prepare so teknik bien fasil.
Dan rajo ek televizion
Reklam pe explwat konfizion
Pe kouyonn bann mama.
Aste, aste dile dan bwat
Ou pey pou trwa nou donn ou kat
Plis bon pou ou baba.

Piblisite pe rakonte ki bann mama modern
Pa gagn drwa gat zot silouet, bizen gard tete ferm;
Si lanatir ek so dile pe koul kouma lagrek
Al farmasi ena pikir pou fer zot dile sek.
Dan rajo ek televizion
Reklam pe explwat konfizion
Pe kouyonn bann mama.
Aste, aste dile dan bwat
Ou pey pou trwa nou donn ou kat
Plis bon pou ou baba.

Bann gran misie dan zot biro finn fini fer zot kont;
Zot panike, zot trakase, zot dir li enn laont:
Enportasion pe kas pake, vit bizen met enn fren;
Balans deviz pa favorab, nou aste Morisien.
Zot kol lafis partou kote,
Fer enn nouvo piblisite
Konsome Morisien.
Zot finn bliye ki letansa
Tete finn sek, dile nayba,
Bann ti baba pe fen.

ETRANZE MO FRER

Enn ti labriz ti pe kares lamer,
Soley ti pe aroz later ar lalimier.
Enn etranze bronze mars timidman ver mwa;
Otour so likou miskle enn lasenn larzan;
Anplas lakrwa enn bal fizi anpandan.

Etranze, kifer bal fizi dan to likou?
Kot to sorti eski tou dimoun ape vinn fou?

Li dir mwa namaste vadire enn Endou,
Li dir mwa enn fraz li'nn aprann ar so gourou.

"Dan mo pei desire par laenn
lamor kontsezon toulezour apel bann zenn;
dan Soweto, lor frontier Angola laba
bann poem tou kouler pe plor lamor bann anz.
Si enn zour Zezi desid pou retourn isi
olie lakrwa, enn bal fizi pe atann li."

Etranze, kifer bal fizi dan to likou?
Kot to sorti eski tou dimoun ape vinn fou?

Li dir mwa namaste vadire enn Endou,
Li dir mwa enn fraz li'nn aprann ar so gourou.

MOIZ

Revini Moiz, nou bien bizen twa.
Nouvo Faraon finn remet lasenn
dan lipie to pep; pouvwar dominer
finn akapar tou e finn ferm to pep
dan nouvo Lezip, Site Depotwar.

Bann berze ki to ti les par deryer
telman atire par bote Marianne,
par laglwar lapo, par L'Académie
e par De Sela ki zot finn desid
pran enn ben minwi dan bafon Paris.

Revini Moiz, vinn montre to pep
kouma pou travers nouvo Lamer Rouz.
Me rann enn servis pa revinn tousel.
Vinn ar Zezikri ek Marimadlenn.

DONE VS PRAN

Ferdinand ek Gabriel Oak
ena rezon. Lamour ki vre,
pa zis enn emosion ki tengn
kouma labouzi dan labriz;
pa zis enn dezir tanporer
ki pe atann prosenn sezon.
Lamour, vre lamour se dimiel-
manteg klarifie ki nou vers
dan hawann koun; se enn ofrand
ki nou poz kot lipie Zezi;
se enn mantra ant de lespri
ki finn swazir pou donn zot tou;
ki trap lame, travers kouran,
divan, lapli, toultan ... toultan.

PAROL KI SHELLEY TI DIR

Kouma'nn fanatik mo ti swiv zetwal
Lor lekran, lor disk:
James Dean, Belafonte, Elvis Presley.

Mo pas kot Shelley, mo pa trouv nanye
Telman mazik Hollywood sarye mwa
Lor lezel teknikolor-stereofonik dan paradi rev.
Tousa bien komik. Fer riye-onte.
Rod fer parey kouma zot;
Mem kwar talan pa manke.
E pandan sa letan la
Mo pas kot Shelley, mo pa trouv nanye.
Pourtan li ti dir
Enn poet li enn artizan langaz.

Ler lalimier Hollywood
Koumans perdi so kara,
Kouma berze lezander
Mo rod reyni tou zanfan
Dan gran larkansiel Larivier Tanie.

Kan mo ti konpran mo finn rat sime?
Pa kone. Pa kone, pa'nvi kone?
Difisil pou dir.
Dan miting? Dan renion?
Dan parlman? Dan kaso?
Pratik politik,
Vizion artistik,
Travay poetik
Parfwa mars ansam, parfwa zot lager.

Enn zour, san panse,
Parol ki Shelley ti dir
Kouma enn volkan
Eklate dan mo latet.
E si se sa mo sime?
Si mazik Hollywood,
Belafonte, Elvis Presley;
Si lexperyans lor teren;
Si konesans dan lekol;
Si lamour pou lang Kreol
Ti kapav marye pike
Pou fer kreasion marse?

zordi ni zetwal ni berze
mo zis enn disip
Gran Poet Shelley.

DIFE DAN KANN

Bann lalang rouz-oranz-lor pe danse dan lorizon
Anflame. Kouma serpan disan zot pe ranp ver
Lesiel mov. Marenwar pe vini.
Freser ar so gran kapot
Pe anvlop vilaz san lalimier, san lespwar
Ar so bordir karo kann.
Dife ki pa pirifie, dife ki pa sofe,
Dife ki pa amenn lavi,
Dife ki pa detrir me grosi
PROFI
Li amenn ni koumansman, li lafen.
So laflam kouma bontan dan siklonn.
Menase, grongne, grense, kriye,
Sifle, irle, krake, ronfle, rabase.
Boukou kouler, boukou mouvman me
Kouma enn miraz li disparet
Pou les tou parey kouma avan.
 
Chiniraja pe ranpli so poumon ar goudron.
Government warning, smoking
May damage your health.
Li fer enn sourir san konpran.
Enn lafnet dan so labous
Montre so lalang rouz
Deryer ledan zonn nikotinn.
Li plonz dan lamer nwar lapay brile,
Lasann profi pe voltize, dan lezer
Kouma tourbiyon li anserkle so lipie,
Mont ziska so nene.
So lakras nwar fer mastik
Dan so lagorz;
So poumon ranpli ar goudron;
Dan enn touf fey karbonize
Enn lonbraz pe sirkile
So laserp dan so lame.
So liniver kouma sarbon,
Lasann profi finn vinn mari.
 
Lenerzi farata-kari-pomdeter
Pe koule lor so fron
Simiz perkal kole lor so ledo.
Lasann profi ek transpirasion Chiniraja
Pe kol realite ar enn mastik.
So poumon ranpli ar goudron.
Government warning,
Smoking may damage
YOUR HEALTH
Chiniraja pa anvi riye.

MO SARET TAS DAN LABOU

Pa bate li misie
Ayo mo gran misie
Li pe koz laverite
Li napa enn pares
So saret finn tas dan labou ...
 
Ou enn gran misie
Ou fwet dan ou lame
Mwa mo enn ti nwar
Mo kone mo anretar
Me mo napa enn pares mo dir ou
 Mo saret finn tas dan labou
 
Respe mo fam gran misie, respe mo fam.
Napa fer sa gran misie, napa fer sa.
Mo napa antor, li napa antor
Partou lapli, gran misie, sime labou
Ki mo pou fer
 Mo saret finn tas dan labou.
 
Ou finn kit ou fwet gran misie
Pou viol mo fam
Ou touni aster gran misie, ou touni aster
Dan mo lame gran misie, dan mo lame
Ou fwet, gran misie, dan mo lame
Ou fwet, gran misie kouma zekler
Pou desir ou laser gran misie
Ar ou disan, gran misie, ar ou disan
Mo pou souy mo larm,
Mo pou lav mo loner,
Ar ou disan gran misie.
 
Ayo! Gran misie
Ou disan rouz
Parey kouma pou mwa
Ou laser desire
Parey kouma pou mwa.
Kisanla premie, kisanla
Finn donn ou enn fwet gran misie
Pou ou viol lavi gran misie
Pou nou viol disan limanite.

FEMINEN PLIRYEL

Yoni dan mo zorey ti mirmir enn sante
ki li ti aprann yer ar so ser Capulet:
'My bounty is boundless as the sea,
My love as deep; the more I give to thee
The more I have, for both are infinite.'
Letansa Cain ek Jacob pe pran, pran, pran.

Yoni yer ziska tar ti pran swen, ti pran kont
so zanfan, so bonom, so mama, so vwazen
e zordi bomaten boner li lor lipie
pe okip zanimo, patiraz ek zarden.
Letansa garson Eve pas letan pe tir plan
ki manier pou touye pou kapav sort premie.

Yoni dan Etiopi, dan Bosnia, dan Rosbwa
pe sey tengn lakoler ki pe bril bann zanfan;
pe vers so prop dile pou anpes Lisifer
ek so frer Belzeboul plonz zanfan inosans
dan lak anpwazone. Letansa Esau
pou enn ti bol lanti finn fer gran vinn piti.

Lafore Amazonn pe fonn dan lafime;
lasemine lizinn pe anpwazonn zwazo;
loto pe fim so pip dan salon nikotinn;
gran bourzwa eroinn, trafikan bal ek bom
ek dirizan mafia, granfrer politisien
pe fouy tom Lesperans ar lapel planeter …

Letansa Yoni ar so zimo Zezi-Kri
trap lame pou konsol enn mama pe plore.

SI ENN ZOUR

Si to pa la enn zour gate,
Si to bizen kit mwa ale,
Mosad pou ranz enn nik kot nou,
Fad-fad pou rant dan gardmanze,
Si to pa la enn zour gate.

Si zour la enn zour arive
Ler to soley pou al kouse
Meg-meg pou rant dan nou lakaz,
Eg-eg pou tas dan nou sime,
Si zour la enn zour arive.

Si to pa la enn zour gate,
Si zour la enn zour arive,
Mem to soley aret leve,
Li li pou la toultan gate,
Limem fer nou soley leve.

Kan sa zour la pou arive,
Mem mo tousel pa trakase,
Nwar-nwar pou rod fer so vantar,
Pa trakase, Li li pou la,
Limem fer nou soley leve.

VEN-TAN

So varis dan mole parfwa fer li bwate,
So lekor perdi form finn pran form larg-large,
So poutou seve nwar rey-reye ar bren blan,
Sa fam la bien lontan finn perdi so ven-tan.

So lizie finn ize ar routinn san pasion,
So lalev fatige ar lamour kont sezon,
So lekor finn kraze ar refren kontretan,
Sa fam la finn perdi so ven-tan bien lontan.

So lespri bien souvan lor beki labitid,
Lor beki tradision parfwa li bien rizid,
So desten finn fixe, li nek pans so zanfan,
Sa fam la so ven-tan finn perdi bien lontan.

Me parfwa lor beki li perdi lekilib,
Li anvol dan lavi kouma enn zwazo lib,
Santiman transparan eklat kouma volkan.
Mo lebra antour li, mo retrouv so ven-tan.

Depi bien-bien lontan li pa ena ven-tan,
Nou lamour azordi nepli kouma avan.
Li finn travers letan dan bon-tan, move-tan
Me pou mwa touletan li pou ena ven-tan.

BOUKE LARKANSIEL

Kouler rouz flanbwayan pe apel banane,
Enn papiyon oranz dan lalimier dore
Pe kas poz lor fler zonn kot legliz Kaylason,
Pe kas poz lor fler zonn kot legliz Kaylason.
Enn bouke larkarsiel do mama,
Enn bouke larkansiel;
Enn bouke larkarsiel do mama,
Enn bouke larkansiel.
Zis pou twa,
Zis pou twa.
 
Enn seren-dikap zonn lor pie filao ver
Laba dan lesiel ble pe kontanple lamer,
Lamer ki finn marye laba ar ble fonse,
Lamer ki finn marye laba ar ble fonse.
Enn bouke larkarsiel do mama,
Enn bouke larkansiel;
Enn bouke larkarsiel do mama,
Enn bouke larkansiel.
Zis pou twa,
Zis pou twa.
 
Soley finn al dormi dan dilo endigo,
Lesiel finn vinn violet, li finn sanz so palto,
Bann zetwal pe briye, tou zanfan al dodo,
Bann zetwal pe briye, tou zanfan al dodo.
Enn bouke larkarsiel do mama,
Enn bouke larkansiel;
Enn bouke larkarsiel do mama,
Enn bouke larkansiel.
Zis pou twa,
Zis pou twa.

CHANNDA-MAMA

Channda-Mama lao
Enn soukoup dan dilo
Enn koko san fetaz
Ekleraz dan lonbraz
Channda-Mama lao

Channda-Mama lao
Enn soukoup dan dilo
Fanal pal-pal aswar
Ekler somey dan nwar
Channda-Mama lao

Channda-Mama lao
Vey mwa kan mo dodo
Tres enn kolie petal
Ar diaman bann zetwal
Channda-Mama lao

KAN BIZEN ALE

Kan ler finn arive, kan finn ler pou ale
Fale pa plore ousa ris leker.
Sakenn so ler, sakenn so zour
E kan zour-ler finn arive
Poz to lakrwa anba enn pie,
Lav lame-lipie, dir mersi Lavi
Ki finn les twa gout lavi.

Tou seki koumanse enn zour bizen fini;
Mem soley galaxi kont segonn ki pase,
Gagn vizion lavenir dan profon enn trou nwar.

Pa atann to ler anpandan dan vid!
Mank lamizik? Amenn to not.
Mank armoni? Met to lakor.
Amenn sourir lor figir bann zanfan.

MO TI GAGN PER

Enn swar ler soley kouse
Mo ti gagn bien per.
Si mo soley kous enn kout sek
Ki pou arive?
Ki pou ariv mo bieneme,
Ki pou ariv mo bann zanfan,
Mo Ti-Bout, bann poem pa'nkor ekrir,
bann sante pa konn sante,
ki pou ariv mwa?
…mo transpir gro telman mo per…

Aster Sennyer mo nepli per;
Li bet gagn per kan Neseser
Apel mwa dan lot liniver
Mem si nanye gout tou kouler.

 Si ou'le ankor klik Poezi bileng Dev

SUBMARINE GARDEN

Into the submarine garden come with me!
We’ll have a midnight swim in nirvana,
Underneath a flowery coral umbrella
We’ll watch multitudes of coloured fish dance,
Sexy elegant algae swing their hips,
Lobsters and seahorses
Demonstrating acrobatic skills with squids,
Cateau vert fish, carle-crab, and capitaine-fish
Performing somersaults in slow motion.
Don’t hesitate, love. Come along!
 
Come along, love! Come along!
In the submarine garden of my mind
We’ll wander in the shade of a ray
- a roof fan in blue sky –
Watch the dolphins in a
Transparent, colourful, bright circle
Pirouetting in slow motion.
Sharks with gold chains round their necks
Stand at attention as we walk by
In my all-made-up paradise.
 
Into the sumarine garden, come with me!
For breakfast we’ll have giant tomatoes
In pearly benitiers with edges like lace
Sitting on the back of a thousand year old tortoise.
Becune fish and dorato with white aprons,
Snapper with chef headwear
Will look after our comfort and pleasure,
Bearded mauve sea urchins
In military outfit will ensure our security.
Don’t hesitate, love. Come along!
 
In the submarine garden of my mind
Wrought by imagination,
Tinkered to hide the distasteful
One may rest in nirvana
But fancy nirvana
Is as short-lived as a shooting star.
Run away, love! Reality
Is bombing the garden.
Steel sharks have planted desolation.
 
The garden of hope is now a graveyard.

QUEEN VASHTI

Queen Vashti was right
To say no to her husband
Who wanted her to show in public
Her rare beauty in a banquet.
Queen Vashti was right
To give up her crown
To keep her good name
And not become a commodity
In His Majesty’s showcase.
 
Many don’t mind becoming goods
If the benefits are promotion,
Wealth and fame.
Yet I still believe Queen Vashti
Was right to say no.

RAINBOW KIDS

Rainbow kids try to move in
Alas! Alas!
Band master says
They cannot sing;
Circus master says
They’re colour blind;
Conscience master says
They’ve forgotten the past;
Spirit master tells them
Not to dream.
 
Rainbow kids try to move in
Alas! Alas!
They say they’re dumb,
They’re crazy,
Stupid,
Illiterate, inarticulate,
Cannot-think ignorami.
They are given tablets
To drown surfing the internet ...
Leave them helpless
To die.
That’s their Q.E.D proving
They’re morons.
They’ve atrophied their ears, eyes and nostrils;
numbed their taste buds; dull their skins
so that they don’t hear goat skin sing.
 
rainbow kids try to move in
alas! alas!

THEY CONSUME CHILDREN

Fun and fancy fair today is very sad.
A newly born babe,
Naked cherubim,
Goes to the slaughter house
Before its sun can rise.
 
Men of power and authority
Claiming to be godsends,
With groins full of hatred
Are storming innocence.
Violence eveywhere.
At home, in the streets, at school, at work,
Everywhere.
 
Fun and fancy fair today is very sad.
Remove banners and bunting,
Bring down the flag,
Stop the music,
Close down sales outlets,
People have become pigs;
Blow out all candles
For prayers hide stench;
Ban sermons,
Hypocrisy couched in flamboyance,
Coloured fancy paper
To hide deadly sins.
 
Since they decided to split
Jesus and Mary Magdalene,
Sex, symbol of love,
Expression of sensuality,
Spring of life and joy,
Has become an instrument
Of torture and tyranny,
An expression of cursed violence.
Close curtains,
Doors and windows;
Switch off radio and TV,
Plug out the phone.
The world has derailed;
Love, sweet love and free
Has been thrown in the latrine pit
Of castrated-sterile-envious repression;
Normal desires
Have become ferocious appetites
And – beware children –
Appetites have gone mad.
They are consuming children
In civilised banquets.

LATANIERS RIVER

In my mother’s womb, Lataniers River
Connected me to the spring of life:
The words of the song since day one
Have told me who I really am.
 
Some look for sacred water
On the shores of Europe. Others
Seek it in Ganga’s fountain.
As for me it is in Lataniers River water
Since my sun first rose
- It will, I think, till it sets –
That I have been soaked and when thirsty
Have drunk the sacred water
Of a nursery rhyme – poetic love
Has taught me to fish gobies.
 
When we’re thirsty each one of us
Looks for their pool for a drink.
But they are all the same!
All the waters of all pools
Have kissed each other and become one.
Why waste time separating them?
 
Lataniers River flows in my veins,
Flows in our veins. Since day one
Its liquid steps and limpid music
Have taught us to draw
The contours of new life.

NUTTY

They call him nutty, they say he’s crazy
Because he refuses their scenario and script.
While they clear forests, smash and flatten all,
Kill children’s smiles, sow hatred, divide and rule,
He talks to trees, rides on a cloud,
Sings with birds. His smile is ageless.
 
They call him nutty, they say he’s crazy
Because he refuses their scenario and script.
He doesn’t kill his neighbour to take his place in bed;
Kill beauty with a mass of slanders and lies;
He doesn’t seek pleasure in the tears of innocence,
In strange delights and a display of arrogance.
 
They call him nutty, they say he’s crazy
But he’s not a cheat and I love him.

MY MANGO TREE

There was a mango tree in my yard
Which gave shade every day
Filled my mouth with sweetness
Bathed my eyes in colours
It was kind and generous
It protected my lawn from sunburn
Fed my orchid plants with its sap
And never blackmailed or hurt
 
And what did I do, fool that I was?
I worshipped a banyan tree near Government House
It was big, it was tall
Present everywhere
Its top was its bottom
And where it rested its corpse
Or placed its bum
Or chose to play
Nothing grew
It was big, it was tall
And so I worshipped the banyan tree
Near Government House
 
The banyan tree was flat on the ground
A little gust did it
The giant fell
 
My mango tree is still here
Its shade, sweetness and kindness
Will, I’m sure,
When I close my eyes
Give me some wood
For my samadhi

YOUNG RAJU’S BALLAD

A yellow butterfly on a green leaf
Relaxes in the winter’s sun.
Young Raju refuses to see.
Alas! His mind is on the board.
- Where are you going, mate?
What’s the fuss, friend?
- Off to school to learn abeeseedee,
Off to school big boss to be.
 
A little further a safron bird
Is whistling its bright song.
Young Raju shuts down his ears.
Alas! His mind’s bizarre.
- Where are you going, mate?
What’s the fuss, friend?
- Off to school to learn abeeseedee,
Off to school big boss to be.
 
The flame tree is full of redness
Which fills our lungs with sweetness.
Young Raju closes his sight.
Alas! His mind is not right.
- Where are you going, mate?
What’s the fuss, friend?
Left-right-left-right I must learn my tables,
Twice two makes four, don’t want any trouble.

SHE’S 25 YEARS VERY OLD

When she was fourteen
She had a great mishap.
In the ghetto where she lived
One moonless night she had it.
The young rascal was her neighbour,
Some even say it was her cousin.
She’s twenty-five years very old;
For all of us she’s just a thing.
When we all go to bed at night,
She wakes up to earn a living.
She was born in the shadow of life,
She’ll die in the shadow of life.
 
At a party at some friend’s place
She met someone called Ti-Gaby
Who promised her an exciting life
If she would follow him in a chalet.
Ever since that time, everynight
She’s been making black rupees.
She’s twenty-five years very old;
For all of us she’s just a thing ...
 
She very quickly made a name;
Ti-Gaby was a good salesman.
Of course he claimed a very fat share
- Wear and tear not in his plan;
Make hay while the sun shines;
Market value declines with age.
She’s twenty-five years very old;
For all of us she’s just a thing ...
 
At twenty-five she’s quite oldish
And disgruntled patrons speak out ;
They  all yearn for brand new flesh
Which Ti-Gaby quickly provides:
The latest upmarket goods
For refined hotel visitors.
She’s twenty-five years very old;
For all of us she’s just a thing.
When we all go to bed at night,
She wakes up to earn a living.
She was born in the shadow of life,
She’ll die in the shadow of life.

TINNED MILK

A young mother in her arms is holding her baby;
Her full black breast is nourishing her child;
Between mother and child the cord is unbroken:
The source of life is feeding life with humanity’s milk.
On the radio hearken a song
Sponsored for your good.
Mothers listen! Mothers listen!
Tinned milk is best! Tinned milk is best!
You pay for two, we give you three.
A blessing for your child.
 
Free marketeers, oh-so-clever, they just know how to
Get  the poor simple people to consume from a tin;
Tins of various shapes and sizes are piling on the shelves;
No fuss, no hasle; easy to make, and use.
Radio and television
Promote profitful perturbation
To win motherly matronage.
Tinned milk is best! Tinned milk is best!
You pay for two, we give you three.
A blessing for your child.
 
Adverts educate all mothers to have a new outlook:
Don’t spoil your figure; firm breasts make a woman.
If nature’s milk starts to leak? No fuss, no hassle!
Your chemist knows best how to turn off the tap.
Radio and television
Promote profitful perturbation
To win motherly matronage.
Tinned milk is best! Tinned milk is best!
You pay for two, we give you three.
A blessing for your child.
 
Bwanas and sahibs in power offices have reached the bottom line;
They panic; they flip out shouting,”What a shame!”
Imports are too, too high! We must stop this nonsense!
Trade deficit is shocking! We must buy Mauritian!
Posters and billboards everywhere
Have all just one slogan:
“Buy, buy, buy Mauritian!”
But by that time all things have changed:
All breasts are dry, there is no milk
And all babies are hungry.

PARDESI, MY BROTHER

A light breeze was kissing the sea,
The sun was spraying light on earth.
A suntanned pardesi walked shyly towards me;
Round his neck was a siver chain
But in lieu of a cross there was a bullet.
 
Pardesi, why a bullet round your neck?
Are people mad where you come from?
 
He namastes me like a Hindu
And says a mantra from his guru.
 
 “My land feeds hate;
Every day premature death grabs our youth;
In Soweto, on the border with Angola
Poems of all sorts lament the death of angels.
If Jesus were to come back,
In lieu of a cross, there’s a bullet awaiting him.”
 
Pardesi, why a bullet round your neck?
Are people mad where you come from?
 
He namastes me like a Hindu
And says a mantra from his guru.

MOSES

Come back Moses, we need you.
The New Pharoah has put your people
In chains again; ruthless power
Has robbed everything and enslaved your people
In New Egypt, Dumping Ground City.
 
The shepherds you left behind
Are so enticed by Marianne’s beauty,
By fair skin, the Académie
And nobiliary particle that now
They take midnight swims in Paris slums.
 
Come back Moses to teach us
How to cross the New Red Sea.
But please don’t come on your own.
Bring Jesus and Mary Magdalene with you.

GIVE Versus TAKE

Ferdinand and Gabriel Oak
Are right. Love, true love
Is not just an emotion that goes out
As a candle in the wind;
Is not a transient desire
That waits for the next season.
Love, true love is honey
And clarified butter that we pour
Into the sacred fire; it’s an offering
We place at the feet of Jesus;
It’s a mantra shared by two souls
Bent on giving all;
Two hands holding each other
Facing the weather for ever.

WHAT SHELLEY TOLD ME

A fan following his stars,
This is what I was:
James Dean, Belafonte, Elvis Presley.
 
I walked on by Shelley, saw nothing,
Blinded by Hollywood magic,
Swept off my feet by technicolor-stereo into a dreamworld.
Funny? Laughingly ashamed.
A poor copycat;
Talentless ambition.
And all the while
I walked on by Shelley, saw nothing.
And yet he did say
Poets are the authors of language.
 
When Hollywood limelight
Started to fade,
As shepherds of yore
I tried to lead the children
Of rainbowed Tanier River.
 
When did I realise I had gone astray?
Dinnae ken. Do not or don’t want to know?
Not easy.
In public meetings? In party meetings?
In parliament? In Prison?
Political praxis,
Artistic vision,
Poetic works
Sometimes cohabit, sometimes compete.
 
One day unwittingly
The words of Shelley
Burst out
Like a volcano in my mind.
Is this my way?
What if Hollywood magic,
Belafonte, Elvis Presley;
What if grassroots activism,
Book knowledge,
Love for my tongue
Have all rolled into a big lump of
Creative energy?
 
Today neither star nor shepherd;
Just a disciple of
The Great Shelley.

CANE FIRE

Tongues of red, orange and gold twist on the horizon
In flames. Like blood snakes they crawl up to
The indigo sky. Night is falling.
The cold in its huge mantle
Wraps up the lightless, hopeless village
Surrounded by cane fields.
This is fire that does not purify or give warmth;
It does not bring life;
It does not destroy
But only increases profits.
It is neither the beginning nor the end.
Its flames are like a cyclone lull.
They threaten, grunt, groan, wail,
Hiss, roar, crack and snore.
Full of colour, sound and fury,
They suddenly vanish
Leaving everything as before.
 
Chiniraja fills his lungs with tar.
Government warning, smoking
May damage your health.
He smiles not knowing why.
A window in his mouth
Shows a red tongue
Behind yellow nicotine teeth.
He dives into the black sea of burnt straw,
Profit ash swirls up and down,
Round his legs and climbs up
To his nose.
His black saliva like putty
Sticks to his throat;
His lungs are full of tar;
Amidst blackened plants
A shadow is moving
Machete in hand.
His universe is charcoal black and
Profit ash is boss.
 
Paratha and potato curry energy
Runs down his face.
His dark blue khaki shirt sticks to his back.
Profit ash and Chiniraja’s sweat
Fixes life with a glue.
His lungs are full of tar
Government warning,
Smoking may damage
YOUR HEALTH
Chiniraja does not feel like laughing.

MY CART GOT BOGGED DOWN

Don’t cane him Master
Oh my Grand Master
He speaks the truth
He’s not lazy
His cart got bogged down ...
 
You are a powerful master
Holding the cane
I’m just a poor nigger
Who is late
But I’m not lazy, Grand Master
My cart got bogged down
 
Don’t touch my wife, Oh Master
Don’t do that Sir, don’t do that
She’s not to blame, don’t do that
Rain keeps falling, mud everywhere
Nothing doing
My cart got bogged down
 
You’ve left your cane mighty master
To soil my wife
Now you’re naked mighty master
My hand now holds your cane
Your cane is now in my hand
It will now tear your flesh sir,
Tear your flesh like lightening
Your blood will now
Wipe my tears
Clean my name
Your blood will, sir
 
Dear God! Master
Your blood is red
Like mine
Your torn flesh is just
Like mine
Who gave you that cane to
Flog and rape, Master
Who did that
Why do we shed human blood, tell me Master

FEMININE PLURAL

Yoni murmured a song into my ears,
Song she learnt from her sister Capulet:
'My bounty is boundless as the sea,
My love as deep; the more I give to thee
The more I have, for both are infinite.'
Meanwhile Cain and Jacob took and took again.
 
Yoni yesternight took care and looked after
Children, husband, parents and neighbours
And early this morning she’s on her feet again
Caring for the herd and the orchard.
Meanwhile Eve’s son is planning
Murder to become first.
 
Yoni in Ethopia, Bosnia and Rosbwa
Tries to put out the fire harming children;
With her milk she tries to foil Lucifer’s
And his brother Beelzebub’s attempt
To drown innocent children in the poisoned lake.
Meanwhile for a mess of pottage Esau sells all.
 
The Amazon rainforest is burning;
Factory chimneys are killing birds;
Cars smoke their pipes in nicotine parlours;
Heroin tycoons, arms dealers
And mafia leaders, demagogue’s benefactors
Are burying hope with planetary spades. ...
 
Meanwhile Yoni and her twin brother Jesus
Hold hands to comfort a weeping mother.

IF ONE DAY

If someday you’re gone, my love,
If you have to leave me and go,
Sadness will build its nest in our home;
Tastelessness will creep into the pantry,
If someday you’re gone, my love.
 
If that day one day arrives
When your sun sinks into the sea,
Skinniness will barge into our home,
Sourness will storm our street,
If that day one day arrives.

If someday you’re gone, my love,
If that day one day arrives
Though your sun will not rise again
SheHe will still be here.
They make our suns rise.
 
When that day one day arrives
Though I’ll be alone, don’t worry;
Darkness triumphant will swashbuckle
But don’t mind it. SheHe will be here;
They make our suns rise.

TWENTY

Varicose veins and limping legs,
A flabby, yielding and sagging body,
Black-white-black-white hair bun,
Her twenties were gone can’t-remember-ago.
 
Eyes washed out by passionless routine,
Lips fed up with out of season embrace,
A body trampled by tuneless songs,
Her twenties were gone can’t-remember-ago.
 
Her mind often leans on habit crutches,
On custom crutches she may be quite rigid,
Her fate is known, she has children,
Her twenties were gone can’t-remember-ago.
 
But at times she loses crutch balance
And she flies into life like a free bird;
Powerful feelings burst out in flame...
In my arms she’s twenty again.
 
Her twenties were gone can’t-remember-ago.
Our love today is not like before;
We’ve been through good and bad times
But in my mind she’ll always be twenty.

RAINBOW BOUQUET

Red drops from flametrees are calling the new year;
An orange butterfly swimming in golden light
Alights on yellow blooms round Kaylasson Kovil,
Alights on yellow blooms round Kaylasson Kovil.
A rainbow bouquet Oh mother,
A rainbow bouquet;
A rainbow bouquet Oh mother,
A rainbow bouquet.
Just for you!
Just for you!
 
A yellow finch on casuarina green
In azure sky admires the blue sea,
The sea which further becomes darker blue,
The sea which further becomes darker blue.
A rainbow bouquet Oh mother,
A rainbow bouquet;
A rainbow bouquet Oh mother,
A rainbow bouquet.
Just for you!
Just for you!
 
The sun now has gone down in indigo water;
The sky is now violet, has put on its nightgown;
The stars are now shining, children should go to bed,
The stars are now shining, children should go to bed.
A rainbow bouquet Oh mother,
A rainbow bouquet;
A rainbow bouquet Oh mother,
A rainbow bouquet.
Just for you!
Just for you!

MAMMA LUNA

Mamma Luna up high
A saucer in water
Coconut coirless
A small light in darkness
Mamma Luna up high
 
Mamma Luna up high
A saucer in water
A pale lamp in shadow
Makes me sleep tight at night
Mamma Luna up high
 
Mamma Luna up high
Watch me as I’m sleeping
Plait a flower garland
With night sky bright diamonds
Mamma Luna up high

WHEN IT'S TIME TO GO

When it’s time to go
Don’t break down and cry.
To each their time and day
And when time-day arrives
Put your cross under a tree,
Wash your hands and feet to thank Life
Who has made you taste life.
 
Whatever starts has an end;
Even suns in galaxies watch the passage of time,
See the future in black holes.
 
Don’t just bide time and wait and wait!
There’s no music? Bring in your notes!
There’s no harmony? Bring in majors and minors.
Bring a smile on children’s faces.

I WAS AFRAID

One evening when the sun was setting
I suddenly felt deep fear.
If suddenly my sun would set
What would happen?
What would happen to my beloved,
To my children,
To my small one, my unwritten poems,
Songs not yet learnt,
What would befall me?
... intense fear grew cold sweats ...
 
Now lord I’m not afraid;
Why need we fear when Needful
Calls you to the other end
Though nothingness tastes colourful?

 If you want more click Dev's Bilingual Poetry
                                       
Thank you Google for images used.