DEV VIRAHSAWMY
http://poezi.blogspot.com - http://tizistwar.blogspot.com - http://morisien.blogspot.com - TRWA SADOU - VOLTA: A MULTILINGUAL ANTHOLOGY
BOUKIE BANANE

LITERATIR MORISIEN

BANN LOUVRAZ DEV VIRAHSAWMY


DEV
LOR DEV (on Dev)
DEV
KONTENI (Contents)
NOUVO (new)
KOT TO PE ALE?
TIZISTWAR BAISSAC VOLIM 1
TIZISTWAR BAISSAC VOLIM 2
DETRWA LARTIK 2014
BAUDELAIRE: ZOLI PETAL MODI
TIZISTWAR LAFRIK
TIZISTWAR LENN
TIZISTWAR LASINN
5 LARTIK LOR 'BILINGUAL LITERACY'
ZISTWAR EROIK ENN SDF
PA GET ZOZO PAR SO PLIM
LES LESPRI FLANE antoutliberte
TI POEM ANPROZ
5 SIEK DIALOG KILTIREL
KEATS AN MORISIEN
ANTWANN EK KLEOPAT
(Shakespeare an Morisien)


BLOUZ LANTERMAN

Funeral Blues par W. H. Auden

Aret bann revey, dekros telefonn,
Anpes toutou zape ar lezo bonn,
Dir piano choupchap, ar tanbour sourdinn
Lev lekor lamor, les nou plor mofinn.
 
Dir bann avion lao tourne-vire,
Ekrir dan lesiel, “Ayo, li’nn ale”,
Dan likou kolonb met mimi aswar,
Dir lapolis trafik met legan nwar.
 
Li ti mo nor, mo sid, mo les, mo lwes,
Mo gagnpen, mo repo Dimans lapes,
Mo midi-minwi, mo koze-sante;
Mo ti kwar lamour pa mor. Sa pa vre.
 
Pa bizen zetwal: dir zot nou andey;
Met lalinn dan bwat e demont soley;
Devid osean, balye lafore;
Tousa aster pa neseser, gate.
 
11.05.2014