DVF
DEV VIRAHSAWMY FOUNDATION

LOR DEV
(on Dev)
TOU LOUVRAZ
(complete works)
NOUVO KREASION
(new works)
LINKS
Parfen ki sorti Lerop,
Fri mir ki sorti Lazi,

Disik ki sorti Lafrik

Met lafaya dan tropik.

ENN LAPRIYER POU NOU PLANET
SPESIAL 2016
BONDIE SO NOM LI PARDON par Lepap Francois
DILO DIBOUT (550 nursery rhymes in Morisien)
ANOU SANTE (from Dilo Dibout)
ANOU DEVINE (sirandann in Dilo Dibout)
ANOU APRANN (from Dilo Dibout)

ANOU ZWE (from Dilo Dibout)