DEV VIRAHSAWMY
http://poezi.blogspot.com - http://tizistwar.blogspot.com - http://morisien.blogspot.com - TRWA SADOU - VOLTA: A MULTILINGUAL ANTHOLOGY
BOUKIE BANANE

LITERATIR MORISIEN

BANN LOUVRAZ DEV VIRAHSAWMY


Dev
LOR DEV (on Dev)
DEV
KONTENI (Contents)
NOUVO (new)
KOT TO PE ALE?
TIZISTWAR BAISSAC VOLIM 1
TIZISTWAR BAISSAC VOLIM 2
DETRWA LARTIK 2014
BAUDELAIRE: ZOLI PETAL MODI
TIZISTWAR LAFRIK
TIZISTWAR LENN
TIZISTWAR LASINN
5 LARTIK LOR 'BILINGUAL LITERACY'
ZISTWAR EROIK ENN SDF
PA GET ZOZO PAR SO PLIM
LES LESPRI FLANE antoutliberte
TI POEM ANPROZ


BALAD ENN MORISIEN (VANTAR)
1
Enn fwa enn touris ti dir mwa komie
Li apresie mo pei paradi
Kot tou dimoun koz omwen trwa lang bien;
Kot lir-ekrir li kiltir nasional;
Kot kovil, mandil, moske ek pagod
Giji-giji vant tanp ek katedral.
 
Nou Morisien nou koz Angle-Franse,
Inndi, Mandaren ek Madam-Sere,
Ourdou, Telegou, Tamil, Marathi,
Sanskrit, Laten, Arab ek Bojpouri.
Toulezour nou lir Bagavad-Gita,
Labib ek Koran, Veda ek Tora.

2
Get bann liv tourism! Zot tou axepte
Ki nou souriyan, nou kiltiv lape,
Nou pran kont lezot, nou demokratik,
Nou pa amater, nou pa dogmatik,
Nou enn bon model pou limanite
Parski nou ansengn lamour ek bonte.
 
Nou swiv lansengnman nou sover Zezi,
Martin Luther King, Mahatma Gandhi,
Bann poet Soufi, Sathya Sai Baba,
Nelson Mandela ek Che Guevara.
Toulezour nou lir Bagavad-Gita,
Labib ek Koran, Veda ek Tora.

3
Tou bann etranze zot enpresione
Par nou konesans ek nou experyans;
Partou dan karo kouma dan biro
Travayer travay enn liv dan lame;
Dan bis bann zanfan pa perdi letan,
Zot lizie lakol lor zot liv lekol.
 
Dan nou ti pei parfen paradi
Nou tou konn Sexpir, Molier ek Tagor;
Nou konn Raspoutinn ek Dostoyevski,
Dilebi, Makaroni, Doudpiti.
Toulezour nou lir Bagavad-Gita,
Labib ek Koran, Veda ek Tora.

15.04.2014