DEV VIRAHSAWMY
http://poezi.blogspot.com - http://tizistwar.blogspot.com - http://morisien.blogspot.com - TRWA SADOU - VOLTA: A MULTILINGUAL ANTHOLOGY
BOUKIE BANANE

LITERATIR MORISIEN

BANN LOUVRAZ DEV VIRAHSAWMY


dev
DEV
KONTENI (Contents)

DAYRI DERNIE FERLONG

TRAINING MANUAL IN BILINGUAL LITERACY

DROPADI (Version revize)


TRWA POEM LAMOUR
Blouz Lanterman
Funeral Blues par W.H.Auden
Aret bann revey, dekros telefonn,
Anpes toutou zape ar lezo bonn,
Dir piano choupchap, ar tanbour sourdinn
Lev lekor lamor, les nou plor mofinn.
 
Dir bann avion lao tourne-vire,
Ekrir dan lesiel, “Ayo, li’nn ale”,
Dan likou kolonb met mimi aswar,
Dir lapolis trafik met legan nwar.
 
Li ti mo nor, mo sid, mo les, mo lwes,
Mo gagnpen, mo repo Dimans lapes,
Mo midi-minwi, mo koze-sante;
Mo ti kwar lamour pa mor. Sa pa vre.
 
Pa bizen zetwal: dir zot nou andey;
Met lalinn dan bwat e demont soley;
Devid osean, balye lafore;
Tousa aster pa neseser, gate.
Enn lavwa
The Voice par Thomas Hardy
Ayo koko, kot twa? To lavwa sa, gate,
Pe dir mwa to’nn sanze, to pa kouma avan
Kan O mo bienneme ti vinn enn etranze
Apre ki glason ti refrwadi santiman.
 
Eski to lavwamem sa? Mo anvi get twa
Parey kouma lontan kan to vey mwa vini;
Atann dan kwen lari; wi, mo rapel tousa;
To zoli rob ‘si ar lesiel annarmoni.
 
Ousa se zis labriz ki pe vagabonde
Lor dilo sale ek lamar memwar perdi
Parski ar letan to rant dan eternite
Andeor persepsion experyans ek lespri?
 
Balote, mo trenn lipie,
Les lapli fer so vantar,
Les divan desir bann pie...
Lavwa la pe vinn pli rar.
 Sonet 43
Sonnet 43 par Elizabeth Barrett Browning
Komie mo kontan twa? Les mo konte!
Mo lamour profon, gran ek ot kouma
Mo nam ki explor fenfon destine
Kot so prop lesans tous vizion Bramma.
Mo kontan twa dan aksion detaye
Lizour ek aswar, routinn ek extra –
Mo kontan twa san get mo lentere;
Mo kontan twa san rod okenn flafla.
Mo kontan twa ar saler mo koler;
Ar inosans dan lafwa enn zanfan;
Mo kontan twa ar lamour efemer
Bann ero tret – se twa ki mo kontan
Kan ge, kan tris, toultan – si Lesenier
Permet, lamour pou pli for kan mo mor.